متن آهنگ Law Bass Fe Eyne از Cyrine Abdul Noor

آلبوم: Haleyk Ouyouni

👁 ٤٨٠



tkalim wala laa ya albi translate

Wala aaa'mel eih translate

Mosh waaef balo leh ya albi translate

W bi fakar leh translate

Dah a'ainaya w kol haga fiya translate

Betnadi a'alek translate

Law bass fi a'einy marra bas translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ha yhes aawam bi shoai le translate

Law bass fi a'einy marra bas translate

ha yhes bi eni dayba fi translate

Law aali taa'ali albi daa translate

ana rohlo aawam ma aolshi laa translate

Ana hali howa bardo halo translate

متن آهنگ Law Bass Fe Eyne از Cyrine Abdul Noor

a'ala eih mashghoul translate

W fi bali kol shi fi balo translate



Mosh lazem aaoul translate

Maylalo aywa moshtaaalo translate

hashtaa a'ala toul translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background