متن آهنگ Pinocchio از Crazy Frog

👁 ٧٠Bramm, Bramm translate

bem, bem, translate

bem, bem, bom translate

bom translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ba, ba, tim, bam, bam translate

ba, ba, tim ba, ba, tim ba, ba, tim ba, ba, tim translate

bam, tim, bam, tim translate

bam, bam tim translate

متن آهنگ Pinocchio از Crazy Frog

bam, tim, bam, bam, tim translatebam, tim, bam, bam, bam, bam translate

bam, oh translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background