متن آهنگ Vuelie از Christophe Beck Cantus

👁 ٤٥Na na na heyana translate

Hahiyaha naha translate

Naheya heya na yanuwa translate

Anhahe yunuwana translate

Na na na heyana translate

Hahiyaha naha translate

Naheya heya na yanuwa translate

Anhahe yunuwana translate

Na na na heyana translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Hahiyaha naha translate

Naheya heya na yanuwa translate

Anhahe yunuwana translate

Na na na heyana translate

Hahiyaha naha translate

Naheya heya na yanuwa translate

Anhahe yunuwana (ha ha ya) translate

Nuwa nu translate

متن آهنگ Vuelie از Christophe Beck Cantus

Nuwa heya nu translate

Nuwa nu translate

Nuwa heya nu translateNuwa nu translate

Nuwa nu translate

Na na na heyana translate

Hahiyaha naha translate

Naheya heya na yanuwa translate

Anhahe yunuwana translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background