تصویر آهنگ Crying in the Club از Camila Cabello

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Crying in the Club از Camila Cabello

آلبوم: Crying in the Club

👁 ٤١٧
امتیاز ٧.٠ از ٣ نظرYou think that you'll die without him فکر میکنی بدون اون میمیری

You know that's a lie that you tell yourself خودت میدونی که این دروغیه که به خودت میگیی

You fear that you lay alone forever now تو می ترسی که از الان برای همیشه تنها بمونی

It ain't true, ain't true, ain't true, no این درست نیست، درست نیست، درست نیست، نه

So put your arms around me tonight پس امشب بغلم کن

Let the music lift you up like you've never been so high اجازه دهید موسیقی ببرت تو اوج بیخیالی طوری که هرگز آنقدر بالا نبودی

Open up your heart to me قلبت رو به روی من باز کن

Let the music lift you up like you've never been this free اجازه بده موسیقی ببرت تو اوج بیخیالی ، طوری که هرگز اینقدر آزاد نبودی

'Til you feel the sunrise تا زمانی که طلوع خورشید را احساس کنی

Let the music warm your body like the heat of a thousand fires بگذار موسیقی بدنت را مثل گرمای هزار تا آتش گرم کند

دانلود آهنگ Crying in the Club از Camila Cabello

The heat of a thousand fires گرمای هزار تا آتش

Ain't no Crying in the Club, hey hey در کلاب گریه نکن

Let the beat carry your tears as they fall, baby بگذار ضرب های آهنگ اشک هایت را در حین سقوط حمل کنند، عزیزم

Ain't no Crying in the Club, hey hey در کلاب گریه نکن

With a little faith, your tears turn to ecstasy با کمی ایمان، اشک هات تبدیل به سرخوشی میشن

Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) در کلاب گریه نمیکنم (نخواهم کرد، نمی کنم، من...)

Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) در کلاب گریه نمیکنم (نخواهم کرد، نمی کنم، من...)

Ain't no Crying in the Club در کلاب گریه نمیکنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

You may think that you'll die without her ممکنه که فکر کنی که بدون او خواهی مرد

But you know that's a lie that you told yourself اما می دونی که این دروغیه که به خودت گفتی

You fear that you'll never meet another so pure, but می ترسی که هرگز دیگری به این پاکی را نخواهی دید، اما

It ain't true, ain't true, ain't true, no این درست نیست، درست نیست، درست نیست، نه

So put your arms around me tonight پس امشب بغلم کن

Let the music lift you up like you've never been so high اجازه دهید موسیقی ببرت تو اوج بیخیالی طوری که هرگز آنقدر بالا نبودی

Open up your heart to me قلبت رو به روی من باز کن

Let the music lift you up like you've never been this free اجازه بده موسیقی ببرت تو اوج بیخیالی ، طوری که هرگز اینقدر آزاد نبودی

'Til you feel the sunrise تا زمانی که طلوع خورشید را احساس کنی

Let the music warm your body like the heat of a thousand fires بگذار موسیقی بدنت را مثل گرمای هزار تا آتش گرم کند

The heat of a thousand fires گرمای هزار تا آتش

Ain't no Crying in the Club, hey hey در کلاب گریه نکن

Let the beat carry your tears as they fall, baby بگذار ضرب های آهنگ اشک هایت را در حین سقوط حمل کنند، عزیزم

Ain't no Crying in the Club, hey hey در کلاب گریه نکن

With a little faith, your tears turn to ecstasy با کمی ایمان، اشک هات تبدیل به سرخوشی میشن

Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) در کلاب گریه نمیکنم (نخواهم کرد، نمی کنم، من...)

Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) در کلاب گریه نمیکنم (نخواهم کرد، نمی کنم، من...)

Ain't no Crying in the Club در کلاب گریه نمیکنم

متن آهنگ Crying in the Club از Camila Cabello

You think that you'll die without him فکر میکنی بدون اون میمیری

You know that's a lie that you tell yourself خودت میدونی که این دروغیه که به خودت میگیی

You fear that you lay alone forever now تو می ترسی که از الان برای همیشه تنها بمونی

It ain't true, ain't true, ain't true این درست نیست، درست نیست، درست نیست

No, I said ain't no (ain't no), ain't no crying نه، گفتم نه (نه)، نه گریه نمی کنمAin't no Crying in the Club, no crying نه گریه در کلاب، نه گریه

I said ain't no, ain't no crying گفتم نه نه گریه نمیکنم

Ain't no Crying in the Club, no crying نه گریه در کلاب، نه گریه

Ain't no Crying in the Club, hey hey در کلاب گریه نکن

Let the beat carry your tears as they fall, baby بگذار ضرب های آهنگ اشک هایت را در حین سقوط حمل کنند، عزیزم

Ain't no Crying in the Club, hey hey در کلاب گریه نکن

With a little faith, your tears turn to ecstasy با کمی ایمان، اشک هات تبدیل به سرخوشی میشن

Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) در کلاب گریه نمیکنم (نخواهم کرد، نمی کنم، من...)

Ain't no Crying in the Club (I won't, I won't, I...) در کلاب گریه نمیکنم (نخواهم کرد، نمی کنم، من...)

Ain't no Crying in the Club (ain't no crying, no crying, no crying, no) در کلاب گریه نمیکنم (گریه نمیکنم، گریه نمیکنم، گریه نمی‌کنم، نه)

Ain't no Crying in the Club (ain't no crying, no crying, no crying, no) در کلاب گریه نمیکنم (گریه نمیکنم، گریه نمیکنم، گریه نمی‌کنم، نه)

Ain't no Crying in the Club در کلاب گریه نمیکنم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background