متن و ترجمه آهنگ ’Cause You Are Young از C.C.Catch

👁 ١٩٧٤
امتیاز ٧.٦ از ٨ نظرHeartache, heartache, heart was gold قلبی که سختی و مرارت کشیده از طلا بود

All it had you instant cold همه چیز هایی که برای تو داشت ناگهان منجمد شد

Lonely, lonely wasted years تنهایی و تنهایی سالهای زیادی را به هدر داد

You're a winner with bad souvenirs تو یک برنده ای با سوعاتی های بد

You're a hero, you're a man تو یک قهرمانی تو یک مردی

You're a winner, take my hand تو یه برنده ای دستم رو بگیر

'Cause you are young چون تو جوان هستی

You will always be so strong همیشه باید خیلی قوی باشی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Hold on tight to your dreams, hold on محکم به رویاهات بچسب ، بچسب بهشون

You are right, don't give up تو حق داری از پانشین

(Baby, baby, baby) translate

'Cause you are young چون تو جوان هستی

You are right and you are wrong تو کار درست انجام میدی ، اشتباه هم میکنی

You are a hero, next day you're done تو یک قهرمانی روز بعد اون کار رو تموم کردی

So hold on to your dreams پس سفت به رویاهات بچسب

متن آهنگ ’Cause You Are Young از C.C.Catch

All or nothing you can give همه چیز یا هیچ چیز رو میتونی بدیLive your life, love to live زندگیتو زندگی کن، عاشق زندگی باش

Oh man, oh man, feel the night هی مرد شب رو حس کن

Strong enough till the morning light تا روشنایی صبح قوی بمون

You're a hero, you're a man تو یک قهرمانی تو یک مردی

You're too tough to lose this game همه فکر میکنن تو این بازی رو میبازی......

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background