متن آهنگ War Of Hormone از BTS

- Dark & Wild

- 15 👁

ژانر: هیپ هاپ - رپ

موضوع: عشق - عشق یک طرفه
누구 때문에? 여자 때문에 누구 때문에? 호르몬 때문에 누구 때문에? 존재해 줘서 (참) 감사해 전화 좀 해줘 내가 (함) 밥 살게 아 요즘 미친 미친 거 같아 기침 기침 하게 만드는 여자들 옷차림 다 비침 비침 베리마취, 땡큐! 내 시력을 올려줘 자연라식, 돈 들일 필요 없어 I'll be in panic, I'll be a fan translate And I’ll be a man of you, you, you, you, babe 자꾸만 눈이 돌아가네 여자들의 배, yup 여자들은 방정식 우리 남자들은 해, yup 땀 삘삘 괜히 빌빌대게 돼 더 많이 좀 신어줘 하이힐힐 나도 열여덟 알 건 다 알어 여자가 세계 최고란 것 말이여 Yes, I'm a bad boy, so I like bad girl translate 일루 와봐 baby 우린 잘 될 걸 Hello, hello (What?) translate Hello, hello (What?) translate Tell me what you want right now translate Hello, hello (What?) translate Hello, hello (What?) translate I'ma give it to you, girl, right now translate 내 껀 아니라지만 넌 최고 니 앞에서 배배 꼬이는 내 몸 네게 다가서고 싶지만 너무 심하게 아름다워 여자는 최고의 선물이야 선물이야 진짜 내 소원은 너뿐이야 너뿐이야 *Everybody say* translate 난 너라면, I'm okay Oh, 자제가 안돼 매일

앞태도 최고 뒤태도 최고 머리부터 발끝까지 최고 최고 La, la, la, la, la, la, la, la, la translate 앞태도 최고 뒤태도 최고 La, la, la, la, la, la, la, la, la translate 머리부터 발끝까지 최고 최고 La, la, la, la, la, la, la, la, la translate 앞태도 최고 뒤태도 최고 La, la, la, la, la, la, la, la, la translate 걸음걸이 하나까지 최고 최고 어림 반푼어치 없지 한두 번씩 놀다 헤어질 여자들에겐 관심 없지 근데 널 보며 배워 body 건축학개론 묵직하게 증가하는 나의 테스토스테론 호르몬과의 싸움 이겨낸 다음 연구해 너란 존재는 반칙이야 파울 미적 기준이 바다면 넌 좀 심해 그 자체 국가 차원에서 관리해야 될 미형 문화재 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
그녀 머리 바디 허리 다리 말 못하는 범위까지 관심 없단 말이 남자로선 많이 어이상실 작은 제스쳐 하나에도 뻑이 가지 Girl 니 유혹에 밤마다 지켜 내 컴퓨터 자리 그녀를 위한 lady first 여잔 차가운 빙산? Let it go 날 미치게 하는 female 날 자극하지 매일 오늘도 호르몬과의 싸움 후 내 여드름을 째 Hello, hello (What?) translate Hello, hello (What?) translate Tell me what you want right now translate Hello, hello (What?) translate Hello, hello (What?) translate I'ma give it to you, girl, right now translate 내 껀 아니라지만 넌 최고 니 앞에서 배배 꼬이는 내 몸 네게 다가서고 싶지만 너무 심하게 아름다워 여자는 최고의 선물이야 선물이야 진짜 내 소원은 너뿐이야 너뿐이야 *Everybody say* translate 난 너라면, I'm okay Oh, 자제가 안돼 매일 앞태도 최고 뒤태도 최고 머리부터 발끝까지 최고 최고 (누구 때문에?) 여자 때문에 (누구 때문에?) 호르몬 때문에 (누구 때문에?) 남자기 때문에

(남자기 때문에?) 여자 때문에 (누구 때문에?) *여자 때문에* (누구 때문에?) *호르몬 때문에* (누구 때문에?) *남자기 때문에* (남자기 때문에?) *여자 때문에* 내 껀 아니라지만 넌 최고 니 앞에서 배배 꼬이는 내 몸 네게 다가서고 싶지만 너무 심하게 아름다워 여자는 최고의 선물이야 선물이야 진짜 내 소원은 너뿐이야 너뿐이야 *Everybody say* translate 난 너라면, I'm okay Oh, 자제가 안돼 매일 앞태도 최고 뒤태도 최고 머리부터 발끝까지 최고 최고 La, la, la, la, la, la, la, la, la translate 앞태도 최고 뒤태도 최고 La, la, la, la, la, la, la, la, la translate 머리부터 발끝까지 최고 최고 La, la, la, la, la, la, la, la, la translate 앞태도 최고 뒤태도 최고 La, la, la, la, la, la, la, la, la translate 걸음걸이 하나까지 최고 최고 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه