متن آهنگ IDOL از BTS

- Love Yourself 結 'Answer'

- 11 👁

ژانر: هیپ هاپ

موضوع: خود شیفتگی - امید
You can call me artist translate You can call me IDOL translate 아님 어떤 다른 뭐라 해도 I don't care translate I'm proud of it translate 난 자유롭네 No more irony translate 나는 항상 나였기에 손가락질 해 나는 전혀 신경 쓰지 않네 나를 욕하는 너의 그 이유가 뭐든 간에 I know what I am translate I know what I want translate I never gon' change translate I never gon' trade translate Trade off translate 뭘 어쩌고 저쩌고 떠들어대셔 I do what I do 그니까 넌 너나 잘하셔 You can't stop me lovin' myself translate 얼쑤 좋다 You can't stop me lovin' myself translate 지화자 좋다 You can't stop me lovin' myself translate Ohohohoh translate Ohohohohohoh translate Ohohohoh translate 덩기덕 쿵더러러 얼쑤 Ohohohoh translate Ohohohohohoh translate

Ohohohoh translate 덩기덕 쿵더러러 얼쑤 Face off 마치 오우삼 ay Top star with that spotlight ay translate 때론 슈퍼히어로가 돼 돌려대 너의 anpanman 24시간이 적지 헷갈림 내겐 사치 I do my thang translate I love myself translate I love myself I love my fans translate Love my dance and my what translate 내 속안엔 몇 십 몇 백명의 내가 있어 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
오늘 또 다른 날 맞이해 어차피 전부 다 나이기에 고민보다는 걍 달리네 Runnin' man translate Runnin' man translate Runnin' man translate 뭘 어쩌고 저쩌고 떠들어대셔 I do what I do 그니까 넌 너나 잘하셔 You can't stop me lovin' myself translate 얼쑤 좋다 You can't stop me lovin' myself translate 지화자 좋다 You can't stop me lovin' myself translate Ohohohoh translate Ohohohohohoh translate Ohohohoh translate 덩기덕 쿵더러러 얼쑤 Ohohohoh translate Ohohohohohoh translate Ohohohoh translate 덩기덕 쿵더러러 얼쑤

I'm so fine wherever I go translate 가끔 멀리 돌아가도 It's okay I'm in love with my- my myself translate It's okay 난 이 순간 행복해 얼쑤 좋다 You can't stop me lovin' myself translate 지화자 좋다 You can't stop me lovin' myself translate Ohohohoh translate Ohohohohohoh translate Ohohohoh translate 덩기덕 쿵더러러 얼쑤 Ohohohoh translate Ohohohohohoh translate Ohohohoh translate 덩기덕 쿵더러러 얼쑤 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه