متن آهنگ 둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를) از BTS

- WINGS

- 2 👁꽃길만 걷자 그런 말은 난 못해 좋은 것만 보자 그런 말도 난 못해 이제 좋은 일만 있을 거란 말 더는 아프지도 않을 거란 말 그런 말 난 못해 그런 거짓말 못해 너넨 아이돌이니까 안 들어도 구리겠네 너네 가사 맘에 안 들어 안 봐도 비디오네 너넨 힘 없으니 구린 짓 분명히 했을텐데 너네 하는 짓들 보니 조금 있음 망하겠네 Thank you so much translate 니들의 자격지심 덕분에 고딩 때도 못한 증명 해냈으니 박수 짝짝 그래 계속 쭉 해라 쭉 우린 우리끼리 행복할게 good yeah i’m good 괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어 슬픈 기억 모두 지워 내 손을 잡고 웃어 괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어 슬픈 기억 모두 지워 서로 손을 잡고 웃어

그래도 좋은 날이 앞으로 많기를 내 말을 믿는다면 하나 둘 셋 믿는다면 하나 둘 셋 그래도 좋은 날이 훨씬 더 많기를 내 말을 믿는다면 하나 둘 셋 믿는다면 하나 둘 셋 하나 둘 셋 하면 모든 것이 바뀌길 더 좋은 날을 위해 우리가 함께이기에 무대 뒤 그림자 속의 나 어둠 속의 나 아픔까지 다 보여주긴 싫었지만 나 아직 너무 서툴렀기에 download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
웃게만 해주고 싶었는데 잘 하고 싶었는데 So thanks translate 이런 날 믿어줘서 이 눈물과 상처들을 감당해줘서 So thanks translate 나의 빛이 돼줘서 화양연화의 그 꽃이 돼줘서 괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어 슬픈 기억 모두 지워 내 손을 잡고 웃어 괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어 슬픈 기억 모두 지워 서로 손을 잡고 웃어 그래도 좋은 날이 앞으로 많기를 내 말을 믿는다면 하나 둘 셋 믿는다면 하나 둘 셋 그래도 좋은 날이 훨씬 더 많기를 내 말을 믿는다면 하나 둘 셋 믿는다면 하나 둘 셋 믿는다면 하나 둘 셋 믿는다면 하나 둘 셋

믿는다면 하나 둘 셋 믿는다면 둘 셋 say 괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어 슬픈 기억 모두 지워 내 손을 잡고 웃어 괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어 슬픈 기억 모두 지워 서로 손을 잡고 웃어 그래도 좋은 날이 앞으로 많기를 내 말을 믿는다면 하나 둘 셋 믿는다면 하나 둘 셋 그래도 좋은 날이 훨씬 더 많기를 내 말을 믿는다면 하나 둘 셋 믿는다면 하나 둘 셋 괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어 슬픈 기억 모두 지워 내 손을 잡고 웃어 괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어 슬픈 기억 모두 지워 서로 손을 잡고 웃어 download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه