تصویر آهنگ Kick It از BLACKPINK

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Kick It از BLACKPINK

آلبوم: Kill This Love

👁 ١٢١٤
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظر결론이 뭔데 또 그래서 نتیجت چیه؟

어쩌겠다는 건데 translate

I'll break ya, break ya heart من تو رو میشکنم، قلبت رو میشکنم

Never asked for much هرگز چیز زیادی نخواستم

애써 노력 따윈 마 oh translate

쉽게 뱉은 말 주워 담지마 translate

I ain't nothin' like the same من شبیه هیچی نیستم

Same girls that you've had شبیه دخترای که داشتی

그래 난 멋대로 해 translate

어두운 밤이 날 감싸지만 translate

이제서야 나를 위해서 춤을 출 수 있어 translate

دانلود آهنگ Kick It از BLACKPINK

너란 벽을 넘어서 translate

I'll Kick It if you're down, Kick It if you down اگه تو پایینی من بهش ضربه میزنم

Can I Kick It? (yea) میتونم بهش ضربه وارد کنم؟ (بله)

캄캄한 저 하늘 위에 translate

한바탕 난리를 치며 불을 지를 거야 translate

Can I Kick It? (yea) میتونم بهش ضربه وارد کنم؟ (بله)

너라는 세상을 부숴버리고 translate

나 환하게 눈부셔 버릴 거야 translate

And I'm letting it all out 잃을 건 없잖아 translate

이젠 나를 찾을 거라고 translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

나 혼자여도 괜찮아 불쌍해하지 마 translate

이젠 너를 잊을 거라고 translate

Never needed nothin' else, just a lil' love from myself هیچوقت به چیز دیگه ای نیاز نداشتم ، فقط یه عشق از طرف خودم

When you couldn't be the one to help وقتی تو نتونستی اون یه نفر برای کمک بهم باشی

Had to Kick It and I did it, tell whoever you wanna tell باید بهش ضربه میزدم و همینکارم کردم ، به هرکی میخوای بگی بگو

Get kicked to the curb, ya kicked out translate

Never kick a girl when she kicked down translate

Who you gon' kiss now? الان قراره کیو ببوسی؟

Know you gon' miss how I move میدونم ، دلت واسه جوری که حرکت میکردم تنگ میشه

From the top to the bottom of my kicks now از بالا تا پایین ضربه هام حالا

어두운 밤이 날 감싸지만 translate

이제서야 나를 위해서 춤을 출 수 있어 translate

너란 벽을 넘어서 translate

I'll Kick It if you're down, Kick It if you down اگه تو پایینی من بهش ضربه میزنم

Can I Kick It? (yea) میتونم بهش ضربه وارد کنم؟ (بله)

캄캄한 저 하늘 위에 translate

한바탕 난리를 치며 불을 지를 거야 translate

Can I Kick It? (yea) میتونم بهش ضربه وارد کنم؟ (بله)

너라는 세상을 부숴버리고 translate

나 환하게 눈부셔 버릴 거야 translate

متن آهنگ Kick It از BLACKPINK

And I'm letting it all out 잃을 건 없잖아 translate

이젠 나를 찾을 거라고 translate

나 혼자여도 괜찮아 불쌍해하지 마 translate

이젠 너를 잊을 거라고 translate

결론이 뭔데 또 그래서 نتیجت چیه؟

어쩌겠다는 건데 translate

답답한 너의 세상에서 벗어나 translate높이 날아갈 테니까 translate

I'll Kick It, how I wanna Kick It بهش ضربه میزنم ، خیلی میخوام بهش ضربه بزنم

When I wanna Kick It وقتی میخوام بهش ضربه بزنم

No, you can't tell me not to Kick It نه ، تو نمیتونی بهم بگی که نمیتونم بهش ضربه بزنن

'Cause I'm 'bout to Kick It چون من در حال ضربه زدنم

I'll Kick It, how I wanna Kick It بهش ضربه میزنم ، خیلی میخوام بهش ضربه بزنم

When I wanna Kick It وقتی میخوام بهش ضربه بزنم

No, you can't tell me not to Kick It نه ، تو نمیتونی بهم بگی که نمیتونم بهش ضربه بزنن

'Cause I'm 'bout to Kick It چون من در حال ضربه زدنم

And I'm letting it all out 잃을 건 없잖아 translate

이젠 나를 찾을 거라고 translate

나 혼자여도 괜찮아 불쌍해하지 마 translate

이젠 너를 잊을 거라고 translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background