تصویر آهنگ Blackfield از Blackfield

دانلود + متن آهنگ Blackfield از Blackfield

آلبوم: Blackfield

👁 ٦١٤Curling lips, fingertips, dead eye dips translate

I saw it all in the Blackfield translate

Splinter cracks, summer tracks, paperbacks translate

We found them all in the Blackfield translate

In the shade, whistle blades, singing fades translate

دانلود آهنگ Blackfield از Blackfield

In the Blackfield translate

She wants to stay and talk all day translate

so I remark when it gets dark translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

All the pale things under the earth translate

Will reverse translate

River glass, cycle past, overcast translate

I saw it all in the Blackfield translate

Copper sky, shadows rise, bridge of sighs translate

We had it all in the Blackfield translate

Skin tracks, face facts, fade to black translate

متن آهنگ Blackfield از Blackfield

In the Blackfield translateShe wants to stay and talk all day translate

so I remark when it gets dark translate

All the pale things under the earth translate

Will reverse translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background