متن و ترجمه آهنگ Randevoo از Black Cats

👁 ٦٩All the fellows on the left side ayy ayy translate

All The fellows on the right side ayy ayy translate

. translate

All the fellows on the left side ayy ayy translate

All The fellows on the right side ayy ayy translate

Come on put your hands up high high translate

Let me know if she’s mine mine

All The ladies on the left side ayy ayy translate

All The ladies on the right side ayy ayy translate

Come on put your hands up high high translate

Let me know if she’s mine mine

… Singing

آی آی آی خوشگل خانوم راندوو بیا سر کوچمون

آی آی آی خوشگله نگو نمی شه نگو مشکله بیا

آی آی آی خوشگل خانوم چرا نمی آی سر کوچمون؟

آی آی آی خوشگله چقدر تو رو داشتن مشکله

Come on, yeah بیا ، اره

Come on, uh uh, *** we go now translate

تو سینه قلبم بوم بوم می زنه دلتنگت هستم(that’s right)

بیا که چشم براتم بیا که من دل به تو بستم

بی تو سر کوچه مون تک و تنها تا کی بشینم؟(oh yeah)

کجایی بی قرارم که بیای بی تاب و خسته ام

(ah oh) translate

نکنه که منو سر کار بذاره

(ah oh) translate

نیادو تنهام بذاره

(ah oh) translate

Well I tell you she’s dangerous

Take her from me she’s serious

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

آی آی آی خوشگل خانوم راندوو بیا سر کوچمون

آی آی آی خوشگله نگو نمی شه نگو مشکله بیا

آی آی آی خوشگل خانوم چرا نمی آی سر کوچمون؟

آی آی آی خوشگله چقدر تو رو داشتن مشکله

Baby come on translate

Hmmm hmmm, hmmm hmmm, hmmm hmmm, hmmm hmmm translate

Baby yeah translate

Hmmm hmmm, hmmm hmmm, hmmm hmmm, hmmm translate

Check it out now translate

تو سینه قلبم بوم بوم می زنه دلتنگت هستم(yeah)

بیا که چشم براتم بیا که من دل به تو بستم( yeah come on)

بی تو سر کوچه مون تک و تنها تا کی بشینم؟

کجایی بی قرارم که بیای بی تاب و خسته ام

(ah oh) translate

نکنه که منو قال بذاره

(ah oh) translate

نیادو تنهام بذاره

(ah oh) translate

Yeah I knew she’s fabulous

But that girl is serious translate

آی آی آی خوشگل خانوم راندوو بیا سر کوچمون

آی آی آی خوشگله نگو نمی شه نگو مشکله بیا

آی آی آی خوشگل خانوم چرا نمی آی سر کوچمون؟

آی آی آی خوشگله چقدر تو رو داشتن مشکله

Hooo translate

Uh uh, *** we go translate

Well tell me what you gonna bring me girl translate

You got me one another rendezvous translate

But don’t you know I like your *** style

متن آهنگ Randevoo از Black Cats

You make me feel good all the rounds translate

I wanna *** it up, *** it up translate

?Tell me could we hook it up translate

One time, two times, can make it all the time translate

Now come on shorty just show me how translate

So I can make you feel my wicky wicky wicky wow translate

آی آی آی خوشگل خانوم راندوو بیا سر کوچمون

آی آی آی خوشگله نگو نمی شه نگو مشکله بیا

آی آی آی خوشگل خانوم چرا نمی آی سر کوچمون؟آی آی آی خوشگله چقدر تو رو داشتن مشکله

Hooo translate

hmmm hmmm translate

آی آی آی خوشگل خانوم(baby yeah)

hmmm hmmm translate

آی آی آی خوشگله

Here we go now translate

hmmm hmmm translate

آی آی آی خوشگل خانوم چرا نمی آی سر کوچمون؟(ahhh)

hmmm hmmm translate

آی آی آی خوشگله چقدر تو رو داشتن مشکله بیا

hmmm hmmm translate

آی آی آی خوشگل خانوم راندوو بیا سر کوچمون

hmmm hmmm translate

baby yeah translate

آی آی آی خوشگله نگو نمی شه نگو مشکله بیا

hmmm hmmm translate

Hooo translate

hmmm hmmm translate

آی آی آی خوشگل خانوم چرا نمی آی سر کوچمون؟

آی آی آی خوشگله چقدر تو رو داشتن مشکله بیا

Hmmm hmmm hmmm hmmm translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background