متن آهنگ Douset Daram از Behrooz Masaeli

دوست دارم

👁 ٢١دوست دارم مثل خواب خوش خستگیام مثل خاطره خوش بچگیام

به تو فکر میکنم یه جا دور از همه یه نسیم خنک رویه صورتمه دوست دارم

تو هر جای دنیا باشی مال *** چرا سعی میکنی منو خط بزنی

ببین گیر تو را شب تیره نزن تو رو فاصلهام نمیگیره ازم دوست دارم

دوست دارم با صدای بلند مثل با رویه بند سوت و کوره شبام تو خونه بخند

به تو فک میکنم آرزوی محال ابری میشه مثل شب خیس شمال

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دوست دارم دوست دارم دوست دارم چه مچسبه برات دوتایی یه سفر

منو با یه نگا لب دریا ببر با تو حرف میزنم تو خیال خودم

میگی عاشقمی خوش به حال خودم دوست دارم وقتی خوابی باید رویه ماهتو دید

تو رو من که همیشه نفس نکشید بیاد عطر تو باز اگه باد بزنه

این دیوونه میخواد تو رو باد بزنه دوست دارم

متن آهنگ Douset Daram از Behrooz Masaeli

دوست دارم با صدای بلند مثل با رویه بند سوت و کوره شبام تو خونه بخندبه تو فک میکنم آرزوی محال ابری میشه مثل شب خیس شمال

دوست دارم دوست دارم دوست دارم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background