تصویر آهنگ Shooting Stars از Bag Raiders

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Shooting Stars از Bag Raiders

👁 ١٧٧٤
امتیاز ٧.٠ از ٤ نظرIt's late and I'm awake دیر وقته و من بیدارم

Staring at the wall از دیوار شروع میشه

Open up my window پنجره منو باز کن

Head floats out the door سر از در شناوره

No one else around هیچ کس این دور و ور نیست

The shimmer takes my eye translate

I lift my head translate

دانلود آهنگ Shooting Stars از Bag Raiders

Blinded by the sky translate

Feel my weight in front translate

Following the sound translate

Moves away so fast translate

Fall down to the ground translate

I know there's more to come translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Jump back to my feet translate

Now I only see ahead of me translate

Chasing down the street translate

Gave my love to a shooting star translate

But she moves so fast translate

That I can't keep up translate

I'm chasing translate

I'm in love with a shooting star translate

But she moves so fast translate

When she falls then translate

I'll be waiting translate

Gave my love to a shooting star translate

But she moves so fast translate

That I can't keep up translate

متن آهنگ Shooting Stars از Bag Raiders

I'm chasing translate

I'm in love with a shooting star translate

But she moves so fast translate

When she falls then translate

I'll be waiting translateGave my love to a shooting star translate

But she moves so fast translate

That I can't keep up translate

I'm chasing translate

I'm in love with a shooting star translate

But she moves so fast translate

When she falls then translate

I'll be waiting translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background