تصویر آهنگ Queendom از AURORA

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Queendom از AURORA

👁 ٧٦٧
امتیاز ٩.٥ از ٢ نظرThe underdogs are my lions فرودستان شیرهای من هستند

The silent ones are my choir ساکت ها گروه کُر من هستند

The women will be my soldiers زنان سرباز من خواهند بود

With the weight of life on their shoulders با سنگینی زندگی بر دوش هایشان

Drink until you’ve had enough

I’ll drink from your hands

I will be your warrior من جنگجو تو خواهم شد

I will be your lamb من بره تو خواهم شد

Oooooohhh eyyyyyy yaaaaaa translate

دانلود آهنگ Queendom از AURORA

Ehhhhhhh ahhhhhhh translate

Oooooohhh ahhhh translate

Till Queendom come تا ملکه بیاید

Till Queendom come تا ملکه بیاید

My Queendom come قلمرو ملکه‌ای من

My Queendom come قلمرو ملکه‌ای من

The sea waves are my evening gown امواج دریا لباس شب من است

And the sun on my head is my crown و خورشید بر سر من تاج من است

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I made this Queendom on my own من این قلمرو ماکه‌ای را به تنهایی ساختم

And all the mountains are my throne و کوه ها تخت پادشاهیم میشن

Drink until you’ve had enough

I’ll drink from your hands

I will be your warrior من جنگجو تو خواهم شد

I will be your lamb من بره تو خواهم شد

Oooooohhh eyyyyyy yaaaaaa translate

Ehhhhhhh ahhhhhhh translate

Oooooohhh ahhhh translate

Till Queendom come تا ملکه بیاید

Till Queendom come تا ملکه بیاید

My Queendom come قلمرو ملکه‌ای من

My Queendom come قلمرو ملکه‌ای من

Ahhhhhhhhh, oooooo ahhhhhh translate

Queendom come translate

Ahhhhhhhhh, oooooo ahhhhhh translate

My Queendom come قلمرو ملکه‌ای من

متن آهنگ Queendom از AURORA

I hunt the grounds for empathy من زمینه های همدلی را جستجو می کنم

And hate the way it hides from me و از راهی( روشی) که از من پنهان می کند متنفر باشید

With care and thirst I have become با مراقبت و تشنگی تبدیل شده ام

You have a home in my Queendom شما یک خانه در قلمرو ملکه‌ای من داریدYou have a home in my Queendom شما یک خانه در قلمرو ملکه‌ای من دارید

You have a place in my Queendom تو در قلمرو ملکه‌ای من جایی داری

You'll find a place جایی را پیدا خواهی کرد

Till Queendom come تا ملکه بیاید

Till Queendom come تا ملکه بیاید

My Queendom come قلمرو ملکه‌ای من

My Queendom come قلمرو ملکه‌ای من

Ahhhhhhhhh, oooooo ahhhhhh translate

Queendom come translate

Queendom come translate

Queendom come translate

Ahhhhhhhhh, oooooo ahhhhhh translate

My Queendom come قلمرو ملکه‌ای من

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background