متن آهنگ 9PM [Till I Come] از ATB

آلبوم: Movin' Melodies

👁 ٨١There is always something nagging translate

pulling at the edges translate

tearing what's left away translate

there is always something waiting translate

in the flowered circle translate

disguised by pleasantries translate

and all i want is a garden translate

come to call me translate

there's always something convincing translate

you that you need it translate

even when you don't care vaguely translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

and all i want is a garden translate

come to call me translate

and all i want is a garden translate

come to call me translate

War is in the ? I said war is tonight translate

war is in the ? I said war is tonight translate

war is in the ? I said war is translate

a lot of people don't get no supper tonight translate

war is in the ? I said war is translate

متن آهنگ 9PM [Till I Come] از ATB

you got to call the police for me translate

it's a state of emergency translate

as far as my eyes can see translatethere are other vigilantes translate

war is in the ? I said war is tonight translate

war is in the ? I said war is translate

a lot of people don't get no supper tonight translate

war is in the ? I said war is translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background