تصویر آهنگ I’m an Albatraoz از AronChupa

دانلود + متن آهنگ I’m an Albatraoz از AronChupa

👁 ٦٤٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرMesdames et Messieurs translate

S'il vous plaît

Soyez prêts pour AronChupa et Albatraoz

C'est parti translate

Let me tell you all a story about a mouse named Lorry translate

Yeah, Lorry was a mouse in a big brown house translate

She called herself the hoe, with the money money flow translate

But *** that little mouse 'cause I'm an albatraoz translate

Wooh! translate

I'm an albatraoz translate

دانلود آهنگ I’m an Albatraoz از AronChupa

So what? translate

I'm an albatraoz translate

Yeah, Lorry said she was a mouse, smoked that cheesn' like a baoz translate

Monilie money money hoe, chinka chinka chingka-flow translate

Lorry was a witch, yeah, a sneaky little bitch translate

So *** that little mouse 'cause I'm an albatraoz translate

Wooh! translate

I'm, I'm translate

I'm an albatraoz translate

So what? translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I'm, I'm translate

I'm, I'm, I'm, I'm translate

What? translate

I'm, I'm translate

I'm translate

What? translate

I'm, I'm translate

Mesdames et Messieurs translate

S'il vous plaît

Soyez prêts pour AronChupa et Albatraoz

C'est parti translate

I got it translate

Ram pampalam translate

Bambalam palam balam translate

Ram pampalam translate

Rampiloopidam translate

Ram pampalam translate

Ba baboom translate

متن آهنگ I’m an Albatraoz از AronChupa

Ooh, I see ya translate

Ooh, I see ya translate

Ooh, I see ya translate

Wooh! translate

I'm translate

I'm an albatraoz translateSo what? translate

I'm translate

I'm, I'm, I'm, I'm translate

Stop translate

I got it translate

What? translate

I'm, I'm translate

I'm translate

What? translate

I'm, I'm translate

I'm an albatraoz translate

This is Albatraoz, yeah translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background