تصویر آهنگ Not Just on Christmas از Ariana Grande

متن آهنگ Not Just on Christmas از Ariana Grande

آلبوم: Dangerous Woman

👁 ١٥٨I'll love you till I die (boy) translate

Every day of my life translate

I celebrate you, baby, how I know you translate

Not Just on Christmas translate

Wanna show you in so many ways translate

365 days! translate

I'll give you all my presents, boy, I'm for you translate

Not Just on Christmas translate

Baby, whether rain or shine translate

Naughty or nice translate

I'm by your side translate

(Ooh, ooh) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

(Ooh, ah) translate

(Ah) translate

I'll love you till I die (boy) translate

Every day of my life translate

I celebrate you, baby, how I know you translate

Not Just on Christmas translate

Wanna show you in so many ways translate

365 days! translate

I'll give you all my presents, boy, I'm for you translate

Not Just on Christmas translate

Baby, whether rain or shine ju translate

متن آهنگ Not Just on Christmas از Ariana Grande

Naughty or nice translate

I'm by your side translate

(Ooh, ooh) translate

(Ooh, ah) translate(Ah) translate

Baby, whether rain or shine translate

Naughty or nice translate

I'm by your side translate

(Ooh, ooh) translate

(Ooh, ah) translate

(Ah) translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background