تصویر آهنگ No Tears Left To Cry از Ariana Grande

دانلود + متن + ترجمه آهنگ No Tears Left To Cry از Ariana Grande

آلبوم: No tears left to cry

👁 ١٠٥١
امتیاز ٩.٠ از ٤ نظرRight now, I'm in a state of mind در حال حاضر، من در یک وضعیت روحی هستم که

I wanna be in, like, all the time من می خواهم همیشه در آنجا باشم

Ain't got No Tears Left To Cry هیچ اشکی برای گریه باقی نمانده است

So I'm pickin' it up, pickin' it up بنابراین من آن را انتخاب می کنم، آن را انتخاب می کنم

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up من عاشق هستم، دارم زندگی می کنم، دارم آن را انتخاب می کنم

I'm pickin' it up, pickin' it up دارم برمیدارمش، برمیدارمش(انتخابش میکنم)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up (oh, yeah) من عاشق هستم، من زندگی می کنم، دارم آن را انتخاب می کنم (اوه، آره)

I'm pickin' it up (yeah), pickin' it up (yeah) من اون رو انتخاب میکنم(آره)

Lovin', I'm livin', so we turnin' up دوست دارم، من زندگی می‌کنم، پس ما برمی‌گردیم

Yeah, we turnin' it up آره،ما شروع میکنیمش

Ain't got no tears in my body هیچ اشکی در بدنم نیست

دانلود آهنگ No Tears Left To Cry از Ariana Grande

I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it من تمام شدم، اما پسر، من آن را دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم

Don't matter how, what, when, who tries it مهم نیست چگونه، چه، چه زمانی، چه کسی آن را امتحان می کند

We out *** vibin', we vibin', we vibin' translate

Comin' out اومدن بیرون

Even when it's rainin' down (can't stop now) حتی زمانی که باران می بارد (اکنون نمی توان متوقف شد)

Can't stop so shut your mouth (shut your mouth) نمی توانی متوقف شوی پس دهانت را ببند (دهانت را ببند)

And if you don't know then now you know it, babe و اگر نمی دانی، اکنون می دانی عزیزم

Know it, babe, yeah بدان عزیزم

Right now, I'm in a state of mind در حال حاضر، من در یک وضعیت روحی هستم که

I wanna be in, like, all the time من می خواهم همیشه در آنجا باشم

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Ain't got No Tears Left To Cry هیچ اشکی برای گریه باقی نمانده است

So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) بنابراین من آن را انتخاب می کنم، آن را انتخاب می کنم (اوه بله)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up من عاشق هستم، دارم زندگی می کنم، دارم آن را انتخاب می کنم

Oh, I just want you to come with me فقط میخوام با من بیای

We're on another mentality ما در ذهنیت دیگری هستیم

Ain't got No Tears Left To Cry (to cry) اشکی برای گریه باقی نمانده است (برای گریه کردن)

So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) بنابراین من آن را انتخاب می کنم، آن را انتخاب می کنم (اوه بله)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up من عاشق هستم، دارم زندگی می کنم، دارم آن را انتخاب می کنم

Pickin' it up (yeah), pickin' it up (yeah) اون رو انتخاب می کنم (اره)، اون رو انتخاب میکنم (اره)

I'm lovin', I'm livin', so we turnin' up (we turnin' it up) من عاشق هستم، من زندگی می کنم، بنابراین ما آن را روشن می کنیم (ما آن را روشن می کنیم)

Yeah, we turnin' it up آره،ما شروع میکنیمش

They point out the colors in you, I see 'em too آنها به رنگ های تو اشاره می کنند، من هم آنها را می بینم

And, boy, I like 'em, I like 'em, I like 'em و پسر، من آنها را دوست دارم، آنها را دوست دارم، آنها را دوست دارم

We way too fly to partake in all this hate ما بیش از حد پرواز می کنیم تا در این همه نفرت شریک شویم

We're out *** vibin', we vibin', we vibin' translate

Comin' out اومدن بیرون

Even when it's rainin' down (can't stop now) حتی زمانی که باران می بارد (اکنون نمی توان متوقف شد)

Can't stop so shut your mouth (shut your mouth) نمی توانی متوقف شوی پس دهانت را ببند (دهانت را ببند)

And if you don't know then now you know it, babe و اگر نمی دانی، اکنون می دانی عزیزم

Know it, babe, yeah بدان عزیزم

Right now, I'm in a state of mind در حال حاضر، من در یک وضعیت روحی هستم که

متن آهنگ No Tears Left To Cry از Ariana Grande

I wanna be in, like, all the time من می خواهم همیشه در آنجا باشم

Ain't got No Tears Left To Cry هیچ اشکی برای گریه باقی نمانده است

So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) بنابراین من آن را انتخاب می کنم، آن را انتخاب می کنم (اوه بله)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up من عاشق هستم، دارم زندگی می کنم، دارم آن را انتخاب می کنم

Oh, I just want you to come with me فقط میخوام با من بیای

We're on another mentality ما در ذهنیت دیگری هستیم

Ain't got No Tears Left To Cry (to cry) اشکی برای گریه باقی نمانده است (برای گریه کردن)So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) بنابراین من آن را انتخاب می کنم، آن را انتخاب می کنم (اوه بله)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up من عاشق هستم، دارم زندگی می کنم، دارم آن را انتخاب می کنم

Comin' out, even when it's rainin' down بیرون بیا، حتی وقتی باران می بارد

Can't stop now (hmm, oh), shut your mouth الان نمی توانی متوقف شوی (هوم، اوه)، دهنت را ببند

Ain't got No Tears Left To Cry هیچ اشکی برای گریه باقی نمانده است

Oh yeah, oh yeah اوه آره، اوه آره

Oh, I just want you to come with me فقط میخوام با من بیای

We're on another mentality ما در ذهنیت دیگری هستیم

Ain't got No Tears Left To Cry (cry) اشکی برای گریه نمانده است (گریه کن)

So I'm pickin' it up, pickin' it up (oh yeah) بنابراین من آن را انتخاب می کنم، آن را انتخاب می کنم (اوه بله)

I'm lovin', I'm livin', I'm pickin' it up من عاشق هستم، دارم زندگی می کنم، دارم آن را انتخاب می کنم

Pickin' it up, pickin' it up آن را بردار، آن را بردار(انتخابش کن)

Lovin', I'm livin', so we turnin' up دوست دارم، من زندگی می‌کنم، پس ما برمی‌گردیم

Yeah, we turnin' it up آره،ما شروع میکنیمش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background