متن آهنگ Navaii از عارف

👁 ٦٥Se faccio fuoco copro l'area, il conto conta zero translate

Però se riempio il foglio sento ancora l'eco (Rkomi)

Mentre ti vesti *** il tempo di ripensarci (sì sì)

Lascio gli spicci che c'ho impicci più grandi (sì sì)

La gang sta in gara, cara calati le braghe translate

La mia penna, pensa, ha appena cominciato (gang gang) translate

Milano intanto si riempe a settembre (sì)

Agosto è un colpo *** nuca, alle tempie

Non cucio bocche ma alzo polvere al mio passaggio translate

Ti piace correre e sei già stanco

Mentre crescevo *** preso appunti translate

Punto tutto ciò che *** in tasca

O tocco il fondo un'altra volta o ci rattoppo i buchi translate

Tu parli più di quanto duri nella fiction

Fisso il cielo, geroglifici, dici: "Ridici sopra" translate

Ora la posta è così grossa che perderci la faccia ti fa quasi gola

Ci rido sopra finché fa effetto

Se è solo un sogno dormo beato e abbraccio il pavimento

Ferma la giostra o mi ci tuffo giusto in tempo translate

Seguirei le stelle dal mio oblò anche se odio il mare aperto

Ho perso la via, ma mi ritrovo ogni cento kappa translate

Tu che più soffri e più ti senti viva

Se faccio faya fai la legna, frena quella lingua translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Io *** tua età volevo volare e volavo

Alla caduta ci pensavo solo dopo lo schianto translate

Non *** mai smesso un minuto translate

Sai, se vuoi ti ci porto, ci passiamo soltanto translate

Finché fai ooohhh, finché fai ooohhh

Finché fai eeehhh

Due zeri a sera e sono là aiai

Frutti di mare nel mio pia- aiai translate

C'è chi si chiede come faccia aiai

Dai dai, saluto a tutti, fate i bravi translate

Oh vedi che domani non c'ho la macchina translate

Che ha un'anomalia al motore, eh translate

Teduaaa translate

Per questi fieri vali, vai lì, mi dicevano: "Faremo affari"

E mai c'è un resoconto pari

O la barca andrebbe a fondo coi rivali translate

Fai rimanere dawee translate

Da qui ce ne andiamo, salutiamo Karim translate

Vuoi volare? Apri le ali translate

Prova a non far rumore quando cadi translate

E per fare 'sta roba sono andato su di giri translate

متن آهنگ Navaii از عارف

Tu per stare *** la *** stai prendendo brutti giri translate

Mami sali, anni in popolari, poi dai portuali translate

Ricordo gli alberi non addobbati, impianti navali ai lati translate

A scuola me la prendevo solo *** chi diceva lavorassi sui viali translate

Correndo la mia vita non si può preservare, mmh

Ho il meglio da porti ma ti poni perspicace translate

Come se piovesse e lo sapessi già da primaA tappeto non vado ma Joe Frazier si allenò

Una vita per quel gancio ben dato translate

Un fre' perso, sembra bendato translate

Non può afferrare una stella come Bennato

Io *** tua età volevo volare e volavo

Alla caduta ci pensavo solo dopo lo schianto translate

Non *** mai smesso un minuto translate

Sai, se vuoi ti ci porto, ci passiamo soltanto translate

Finché fai ooohhh, finché fai ooohhh

Finché fai eeehhh

Due zeri a sera e sono là aiai

Frutti di mare nel mio pia- aiai translate

C'è chi si chiede come faccia aiai

Zona 4 Gang, Zona 4 Gang eh translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background