تصویر آهنگ دوست ندارم از آرش

دانلود + متن آهنگ دوست ندارم از آرش

آلبوم: Donya

Doset Nadaram

👁 ٢٧٠بابا چه کشکی بابا چه دوغی، میگی دوسِت دارم دروغی،

بابا چه حالی بابا چه حولی، اما بدون تو بدجور سوسولی،

لج درمیاری، کلاس میزاری، وفا نداری

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

دانلود آهنگ دوست ندارم از آرش

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

یا با این میری، یا با اون میری، هرکی میاد شماره میگری،

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

اینو میکاری، اونو میکاری، سرخدا را هم کلاه میزاری،

لج درمیاری، کلاس میزاری، وفا نداری

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،

متن آهنگ دوست ندارم از آرش

دوسِت ندارم، دوسِت ندارم، دیگه میخوام بازی در بیارم،

حالا سربه سرت میزارم دیگه نپری دختر،دوسِت ندارم، دوسِت ندارم...(آهنگ...)

حالا سر به سرت میزارم...(آهنگ...)

دوسِت ندارم، دوست ندارم...(آهنگ...)

حالا سر به سرت میزارم...

دیگه نپری دختر...

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background