تصویر آهنگ Dooset Daram (Radio Version) از آرش Helena

متن آهنگ Dooset Daram (Radio Version) از آرش Helena

آلبوم: Dooset Daram

👁 ٢٥٦I remember when i met you translate

You were walking in the rain translate

And the autumn leaves were fallin translate

Only you can kiss the pain translate

Only you can kiss the pain translate

Har shab too khateratam translate

Donbale rade patam translate

Beri harjaie donya translate

Pa be patam translate

Are Pa be patam translate

Dooset Daram translate

Dooset Daram translate

Dooset Daram translate

Bemoon ba man translate

Only you can kiss the pain translate

It's driving me insane translate

When the clouds turn into rain translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Dooset Daram translate

Dooset Daram translate

Dooset Daram translate

Bemoon ba man translate

Only you can kiss the pain translate

It's driving me insane translate

It's driving me insane translate

You disappeared into the darkness translate

But our memory lives on translate

I dream there's no tomorrow translate

I wake up and you are gone translate

I wake up and you are gone translate

Bargard nazar dobare translate

Az chesham baroon bebare translate

Bia ke ghalbe tanham translate

Paize bi bahare translate

متن آهنگ Dooset Daram (Radio Version) از آرش Helena

Paize bi bahare translate

Dooset Daram translate

Dooset Daram translate

Dooset Daram translateBemoon ba man translate

Only you can kiss the pain translate

It's driving me insane translate

When the clouds turn into rain translate

Dooset Daram translate

Dooset Daram translate

Dooset Daram translate

Bemoon ba man translate

Only you can kiss the pain translate

It's driving me insane translate

It's driving me insane translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background