تصویر آهنگ Raze Khelghat از Anoushirvan Rohani

متن آهنگ Raze Khelghat از Anoushirvan Rohani

👁 ٥٦دارم سوالی ای خدا

ای آشنا با فکر ما

وی قادر قدرت نما

چون می نوشتی این سرنوشت ما خاکیان را

قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان را؟

ای داور عرش آفرین

صورتگر فرش زمین

وی مالک ملک یقین

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

باید به بال اندیشه پویم هفت آسمانت را

یک یک ببینم هم ثابت و هم سیارگانت را

باید سیاحتها کنم در زهره و در مشتری

شاید که خورشید افکند آنجا فروغ دیگری

تا مگر در آسمان، در دل آن اختران

زانچه می جوید بشر ذره ای یابم نشان

شاید آنجا زندگی ، دور از این غوغا بُوَد

معنی صلح و صفا بلکه در آنجا بُوَد

متن آهنگ Raze Khelghat از Anoushirvan Rohani

جویای راز خلقتم هان ای خدای مهربان

باشهپر اندیشه ها بر قله ی عرشم رساندارم سوالی ای خدا ای آشنا با فکر ما

وی قادر قدرت نما

چون می نوشتی این سرنوشت ما خاکیان را

قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان را؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background