متن آهنگ Goleh Bandar از Andy

آلبوم: City Of Angels

👁 ١١٨تو گل بندریآرهآرهوالا

یه دونه دختری آرهآره والا

تویهافسونگریآره آرهوالا

نازنین دلبریآره آرهوالا

همه عاشقا یالادستا بالا

پسرا دخترا یالا دستا بالا

همهاهلدلایالا دستابالا

همه با همحالایالا دستا بالا

توگلتننازیرولبام آوازی

تولطیفی یاسی تو پر از احساسی

باتوآواز بلمرون رو خوشه

شب مهتابرود کارونروخوشه

توطلاینابی تو گلی کمیابی

تازه وشادابیمثلمنبیتابی

آفتاب داغجنوبی گل من

چیبگم چقدر توخوبیگلمن

تو گل بندریآرهآرهوالا

یه دونه دختری آرهآره والا

تویهافسونگریآره آرهوالا

نازنین دلبریآره آرهوالا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

گلآفتاب گردون رو بر نگردون

الهی تاابد لبایتوخندون

منودیوونهکردچشمایقشنگت

پریشونممثل موهای بلندت

توگلتننازیرولبام آوازی

تولطیفی یاسی تو پر از احساسی

باتوآواز بلمرون رو خوشه

شب مهتابرود کارونروخوشه

توطلاینابی تو گلی کمیابی

تازه وشادابیمثلمنبیتابی

آفتاب داغجنوبی گل من

چیبگم چقدر توخوبیگلمن

تو گل بندریآرهآرهوالا

یه دونه دختری آرهآره والا

تویهافسونگریآره آرهوالا

نازنین دلبریآره آرهوالا

گلآفتاب گردونرو برنگردونآرهآره والا

الهی تاابدلبایتو خندونآرهآرهوالا

منو دیوونه کردچشمای قشنگت آره آره والا

متن آهنگ Goleh Bandar از Andy

پریشونممثلموهایبلندتآرهآرهوالا

توگلتننازیرولبام آوازی

تولطیفی یاسی تو پر از احساسی

باتوآواز بلمرون رو خوشه

شب مهتابرود کارونروخوشهتوطلاینابی تو گلی کمیابی

تازه وشادابیمثلمنبیتابی

آفتاب داغجنوبی گل من

چیبگم چقدر توخوبیگلمن

تو گل بندریآرهآرهوالا

یه دونه دختری آرهآره والا

تویهافسونگریآره آرهوالا

نازنین دلبریآره آرهوالا

همه عاشقا یالادستا بالا

پسرا دخترا یالا دستا بالا

همهاهلدلایالا دستابالا

همه با همحالایالا دستا بالا

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background