متن آهنگ Entezar از Andy

آلبوم: City Of Angels

انتظار

👁 ٦٩Yo no pretendo enamorarte, no translate

(Solo quiero que vivamos el momento translate

Vamos a dejar las cosas claras) translate

Yo no pretendo enamorarte translate

Yo soy así

Las trato bien translate

(Tony Dize) translate

Esto que pasa entre nosotros translate

Nadie lo tiene que saber translate

(Pina Records) translate

No quiero que le pongas nombre translate

A lo que hacemos por placer translate

(Tercer álbum)

De tomarnos de la mano translate

Mírame y dime para que

(La Melodía De Ustedes)

Es que estamos bien así

Nadie se tiene que enterar translate

Me llamas si andas por ahí

Que yo le llego a donde estas translate

Pero a mí no me hables de amor

Yo sé que estas *** alguien más

Eres peligro y tentación

Por eso admito que me gustas tanto translate

Que no puedo evitarlo translate

Cada vez que me llamas translate

Siempre salgo translate

Ya vez que me gustas tanto translate

Que no puedo evitarlo translate

Cada vez que me llamas translate

Siempre salgo ( translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Se unieron los poderes) translate

Eso no quiere decir translate

Que somos algo serio translate

Sabes bien lo que aquí está pasando

Tu y yo somos drama porque solo lo hacemos translate

Cada vez que nos necesitamos translate

Esto no quiere decir que usted no me gusta translate

Solamente quiero hablarte claro translate

Si quieres otra noche translate

Tu bien me conoces translate

Quitémonos así como estamos

Y te repito que yo no te quiero enamorar translate

Que soy así es porque nunca aprendí

A tratarlas mal translate

Ayer tu amiga me dijo translate

Lo que sentías por mí

Que no quería nada serio

Fue lo que respondí

Me gustas tanto translate

Que no puedo evitarlo translate

Cada vez que me llamas translate

Siempre salgo translate

Es que me gustas tanto translate

Que no puedo evitarlo translate

Cada vez que me llamas translate

Siempre salgo translate

(La Melodía De Ustedes)

Recuerda que cuando estemos de frente translate

Disimula que eres una amiga más

Seguiré siendo el mismo de siempre

متن آهنگ Entezar از Andy

Ese que llega de noche translate

Cuando él no esta

Recuerda que lo que tú y yo tenemos

Sí te digo porque es clandestino

Espero que no lo tomes en serio translate

Mi niña escucha lo que digo

Yo no pretendo enamorarte noo translate

Vamos a dejar las cosas claras translate

Yo no pretendo enamorarte translate

Yo soy asíLas trato bien translate

Esto que pasa entre nosotros translate

Nadie lo tiene que saber translate

No quiero que le pongas nombre translate

A lo que hacemos por placer translate

De tomarnos de la mano translate

Mírame y dime para que

Tony Dize translate

(...) first translate

Redemption translate

Demasiadas por ahí

Que yo le llego a donde estas translate

Pina Records translate

Y el lobo translate

La fórmula original

Eres peligro y tentación

Por eso admito que me gustas translate

Mambo Kingz translate

Vistiendo la calle translate

Los reyes del mambo translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background