متن آهنگ Escaping Drunk از Alireza Ghorbani Saman Samimi

آلبوم: Blaze

👁 ٧٢چون آهوی خرامان مستانه می گریزی

از ما کشیده دامان مستانه می گریزی

دل را نکرده درمان یکباره می شتابی

سر را نداده سامان مستانه می گریزی

ای چشم جان به راهت، وی کام دل نگاهت

چند از نبرده کامان، مستانه می گریزی

خود شعله در فکندی در نای عشق بازان

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

وز آتشین کلامان مستانه می گریزی

چون آهوی خرامان مستانه می گریزی

از ما کشیده دامان مستانه می گریزی

ای چهره ات چو خورشید، مستِ صفای مستی

از ما شکسته جامان مستانه می گریزی

با ما شکسته حالان رندانه می نشینی

متن آهنگ Escaping Drunk از Alireza Ghorbani Saman Samimi

وز ما اسیرِ دامان مستانه می گریزی

ای دل به کوی رندان بدنامی ات مبارککز کوی نیکنامان مستانه می گریزی

چون آهوی خرامان مستانه می گریزی

از ما کشیده دامان مستانه می گریزی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background