متن آهنگ Bi Esteres از علی عبدالمالکی

آلبوم: Bi Esteres

👁 ٥٦در حال حاضر من نمی توانم بدون تو زندگی کنم

بدون تو، من چیزی نیستم

در حال حاضر من نمی توانم بدون تو زندگی کنم

بدون تو، من چیزی نیستم

اگر من از تو جدا شوم

این دنیا را ترک خواهم کرد

چون فقط تو هستی

اکنون تو هستی

اکنون زندگی من فقط تو هستی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ارامش و درد من

اکنون عشق من فقط تو هستی

چه نوع رابطه ایست بین من و تو؟

نمیتوانم به دور از تو برای یک لحظه زندگی کنم

فقط برای تو هر روز من زندگی می کنم

همه زندگی و زمان من را وجود تو فراگرفته

من آرزو می کنم هیچ لحظه ای بدون تو وجود نداشته باشم

در هر نفسم نام تو نوشته شده است

چون فقط تو هستی

متن آهنگ Bi Esteres از علی عبدالمالکی

اکنون تو هستی

چون فقط زندگی من تو هستی

ارامش و درد مناکنون عشق من فقط تو هستی

چون فقط تو هستی

اکنون تو هستی

اکنون عشق من فقط تو هستی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background