تصویر آهنگ Hani Benim Gençliğim از Ahmet Kaya

دانلود + متن آهنگ Hani Benim Gençliğim از Ahmet Kaya

آلبوم: Yorgun Demokrat

👁 ٩٨



Hani benim sevincim ner'de; translate

Bilyelerim, topacım

Kiraz ağacında yırtılan gömleğim?

Çaldılar çocukluğumu habersiz

Penceresiz kaldım anne

Penceresiz kaldım anne

Uçurtmam tel örgülere takıldı

Hani Benim Gençliğim anne?

دانلود آهنگ Hani Benim Gençliğim از Ahmet Kaya

Penceresiz kaldım anne

Penceresiz kaldım anne

Uçurtmam tellere takıldı

Hani Benim Gençliğim ner'de?

Ne varsa buğusu genzi yakan

Ekmek gibi, aşk gibi

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Ah, ne varsa güzellikten yana

Bölüştüm, büyümüştüm

Bu ne yaman çelişki anne

Bu ne yaman çelişki anne

Kurtlar sofrasına düştüm

Hani Benim Gençliğim anne?

Bu ne yaman çelişki anne

Bu ne yaman çelişki anne

Kurtlar sofrasına düştüm

Hani Benim Gençliğim ner'de?

Hani benim sevincim ner'de; translate

Akvaryumum, kanaryam translate

Üstüne titrediğim kaktüs çiçeği?

Aldılar kitaplarımı sorgusuz

متن آهنگ Hani Benim Gençliğim از Ahmet Kaya

Duvarlar konuşmuyor anne

Duvarlar konuşmuyor anne

Açık kalmıyor hiçbir kapı

Hani Benim Gençliğim anne?



Duvarlar konuşmuyor anne

Duvarlar konuşmuyor anne

Açık kalmıyor hiçbir kapı

Hani Benim Gençliğim ner'de?

Yağmurları biriktir anne

Yağmurları biriktir anne

"Çağ yangınında" tutuştum

Hani Benim Gençliğim anne?

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background