تصویر آهنگ Water Under the Bridge از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Water Under the Bridge از Adele

آب زیر پل

👁 ١٢٣٠
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرIf you're not the one for me اگه تو نیمه گم شده ی من نیستی

Then how come I can bring you to your knees? پس چرا من می تونم تو رو به زانو در بیارم؟

If you're not the one for me اگه تو نیمه گم شده ی من نیستی

Why do I hate the idea of being free? چرا از ایده ی آزاد بودن متنقرم

And if I'm not the one for you و اگه من نیمه گم شده ی تو نیستم

You've gotta stop holding me the way you do باید از نگه داشتن من دست برداری

Oh honey if I'm not the one for you اوه عسل ! اگر من نیمه ی گم شده ی تو نیستم

Why have we been through what we have been through? چرا ما این همه با هم بودیم؟

It's so cold out *** in your wilderness اینجا در بیابان سرگردانی تو هوا خیلی سرده

I want you to be my keeper من می خوام که تو مراقبم باشی

But not if you are so reckless اما نه اگه این قدر بی اعتنا هستی

دانلود آهنگ Water Under the Bridge از Adele

If you're gonna let me down اگه تو قراره منو ترک کنی

Let me down gently don't pretend منو با مردونگی ترک کن ادا در نیار(یعنی اینقدر ادا در نیار که منوترک میکنی یهو مرد باش پاشو برو)

That you don't want me اینکه تو منو نمیخواهی

Our love ain't Water Under the Bridge عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

If you're gonna let me down اگه تو قراره منو ترک کنی

Let me down gently don't pretend منو با مردونگی ترک کن ادا در نیار(یعنی اینقدر ادا در نیار که منوترک میکنی یهو مرد باش پاشو برو)

That you don't want me اینکه تو منو نمیخواهی

Our love ain't Water Under the Bridge عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

Woaah, woaaah ووویح،ووووویح

Say that our love ain't Water Under the Bridge بگو که عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

What are you waiting for? منتظر چی هستی ؟

You never seem to make it through the door به نظرنمیاد تو هیچ وقت تا بعد از در بری(یعنی اونقدر جدی نیستی که حتی از در بگذری)

And who are you hiding from? و تو داری از کی قایم میشی؟

It ain't no life to live like you're on the run translate

Have I ever asked for much? translate

The only thing that I want is your love تنها چیزی که من میخواهم عشق توهست

If you're gonna let me down اگه تو قراره منو ترک کنی

Let me down gently don't pretend منو با مردونگی ترک کن ادا در نیار(یعنی اینقدر ادا در نیار که منوترک میکنی یهو مرد باش پاشو برو)

That you don't want me اینکه تو منو نمیخواهی

Our love ain't Water Under the Bridge عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

If you're gonna let me down اگه تو قراره منو ترک کنی

Let me down gently don't pretend منو با مردونگی ترک کن ادا در نیار(یعنی اینقدر ادا در نیار که منوترک میکنی یهو مرد باش پاشو برو)

That you don't want me اینکه تو منو نمیخواهی

Our love ain't Water Under the Bridge عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

Woaah, woaaah ووویح،ووووویح

Say that our love ain't Water Under the Bridge بگو که عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

It's so cold out *** in your wilderness اینجا در بیابان سرگردانی تو هوا خیلی سرده

I want you to be my keeper من می خوام که تو مراقبم باشی

But not if you are so reckless اما نه اگه این قدر بی اعتنا هستی

متن آهنگ Water Under the Bridge از Adele

If you're gonna let me down اگه تو قراره منو ترک کنی

Let me down gently don't pretend منو با مردونگی ترک کن ادا در نیار(یعنی اینقدر ادا در نیار که منوترک میکنی یهو مرد باش پاشو برو)

That you don't want me اینکه تو منو نمیخواهی

Our love ain't Water Under the Bridge عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

If you're gonna let me down اگه تو قراره منو ترک کنی

Let me down gently don't pretend منو با مردونگی ترک کن ادا در نیار(یعنی اینقدر ادا در نیار که منوترک میکنی یهو مرد باش پاشو برو)That you don't want me اینکه تو منو نمیخواهی

Our love ain't Water Under the Bridge عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

Say it ain't so, say it ain't so بگو که نیست خب،بگو که نیست خب

Say it ain't so, say it ain't so بگو که نیست خب،بگو که نیست خب

Say that our love ain't Water Under the Bridge بگو که عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

Say it ain't so, say it ain't so بگو که نیست خب،بگو که نیست خب

Say it ain't so, say it ain't so بگو که نیست خب،بگو که نیست خب

Say it ain't so, say it ain't so بگو که نیست خب،بگو که نیست خب

Say that our love ain't Water Under the Bridge بگو که عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

Say it ain't so, say it ain't so بگو که نیست خب،بگو که نیست خب

Say that our love ain't Water Under the Bridge بگو که عشقِ ما آب زیرِ پل نیست

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background