تصویر آهنگ Turning Tables از Adele

متن آهنگ Turning Tables از Adele

👁 ٣٤٣Close enough to start a war translate

All that I have is on the floor translate

God only knows what we're fighting for translate

All that I say, you always say more translate

I can't keep up with your Turning Tables translate

Under your thumb, I can't breathe translate

So I won't let you close enough to hurt me translate

No, I won't rescue you to just desert me translate

I can't give you the heart you think you gave me translate

It's time to say goodbye to Turning Tables, to Turning Tables translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Under haunted skies I see you translate

Where love is lost, your ghost is found translate

I braved a hundred storms to leave you translate

As hard as you try, no, I will never be knocked down translate

I can't keep up with your Turning Tables translate

Under your thumb, I can't breathe translate

So I won't let you close enough to hurt me translate

No, I won't rescue you to just desert me translate

I can't give you the heart you think you gave me translate

It's time to say goodbye to Turning Tables, to Turning Tables translate

متن آهنگ Turning Tables از Adele

Next time I'll be braver translate

I'll be my own saviour when the thunder calls for me translateNext time I'll be braver translate

I'll be my own saviour, standing on my own two feet translate

I won't let you close enough to hurt me, no translate

I won't rescue you to just desert me translate

I can't give you the heart you think you gave me translate

It's time to say goodbye to Turning Tables, to Turning Tables translate

Turning Tables, yeah, turning, no translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background