تصویر آهنگ Rumour Has It از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Rumour Has It از Adele

آلبوم: 21

👁 ٣٤٠Ooh ooh ooh ooh ooh ohh ooh ooh

She, she ain't real او،اون واقعی نیست

She ain't gon be able to love you like I will اون اجازه نداره طوری که من دوستت دارم،دوستت داشته باشه

She is a stranger اون یه غریبه ست

You and I have history, or don't you remember? من و تو باهم خاطره داریم،یا به یاد نمیاری؟

Sure she's got it all, but baby is that really what you want? درسته اون همه چیز رو بدست آورده،اما عزیزم این واقعا چیزی هست که میخوای؟

Bless your soul, you've got your head in the clouds خوش به حالت(کنایه)،غافل شدی

She made a fool out of you and boy she's bringing you down اون یه احمق از تو ساخت و پسر اون میکشتت پایین

She made your heart melt, but you're cold to the core اون دلت رو آب کرد،ما تا اعماق وجود تو سرده

Now Rumour Has It, she ain't got your love anymore حالا شایعه میگوید اون دیگه دوستت ندارد

دانلود آهنگ Rumour Has It از Adele

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

She is half your age اون نصف سنِ تو هست

But I'm guessing that's the reason that you stayed اما حدس میزنم دلیلی هست که تو موندی

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I heard you've been missing me شنیدم که تو دلتنگم شدی

You've been telling people things you shouldn't be چیزایی به یقیه گفتی که نباید میگفتی

Like when we creep out when she ain't around مثل وقتایی که ما باهم میپریدیم وقتی اون نبود

Haven't you heard the rumour شایعه رو نشنیده بودی

(Bless your soul) خوش به حالت(کنایه)

Bless your soul, you've got your head in the clouds خوش به حالت(کنایه)،غافل شدی

You made a fool out of me and boy you're bringing me down تو یه احمق از من ساختی و پسر تو من رو پایین خواهی کشید

You made my heart melt, yet I'm cold to the core تو دلم رو آب کردی،گرچه تا اعماق وجودم سرده

But Rumour Has It, I'm the one you're leaving her for ولی شایعه می گوید من کسیم که به خاطرش اون رو ول خواهی کرد

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

All of these words whispered in my ear تمام این قول ها زمزمه میشه تو گوشم

Tell a story that I cannot bare to hear داستانی بگو که نمی تونم بشنوم

متن آهنگ Rumour Has It از Adele

Just 'cause I said it, it don't mean that I meant it فقط به خاطر اینکه این رو گفتم به این معنی نیست که جدی بودم

People say crazy things مردم دیوانه وار چیزایی میگن

Just 'cause I said it don't mean that I meant it فقط به خاطر اینکه این رو گفتم به این معنی نیست که جدی بودم

Just 'cause you heard it فقط به خاطر اینکه تو این رو شنیدی

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

Rumour Has It (Rumours) شایعه است(شایعه ها)

But Rumour Has It, he's the one I'm leaving you for ولی شایعه می گوید،اون کسیه که من به خاطرش تو رو ول خواهم کرد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background