تصویر آهنگ Chasing Pavements از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Chasing Pavements از Adele

آلبوم: 19

👁 ٨٧٦
امتیاز ٧.٠ از ٣ نظرI've made up my mind تصمیمم را گرفتم

Don't need to think it over نیازی به فکر کردن نیست

If I'm wrong, I *** right اگر اشتبا میکنم،حق با منه

Don't need to look no further نیازی نیست بیشتر از این نگاه کنید

This ain't lust این هوس نیست

I know this is love من میدونم این عشقه

But if I tell the world ولی اگر ب دنیا بگویم

I'll never say enough هرگز به اندازه کافی نخواهم گفت

'Cause it was not said to you چون به تو گفته نشد

And that's exactly what I need to do و این دقیقا کاریه ک نیاز دارم انجام بدم

دانلود آهنگ Chasing Pavements از Adele

If I end up with you اگر با تو بهم بزنم

Should I give up? باید تسلیم بشم؟

Or should I just keep chasin' pavements یا باید به تعقیب پیاده روها ادامه وهم

Even if it leads nowhere? حتی اگر ب جایی نرسد

Or would it be a waste یا بیهوده خواهد بود

Even if I knew my place? حتی اگر جای خود را بدانم ؟

Should I leave it there? باید همونجا ولش کنم؟

Should I give up? باید تسلیم بشم؟

Or should I just keep chasin' pavements یا باید به تعقیب پیاده روها ادامه وهم

Even if it leads nowhere? حتی اگر ب جایی نرسد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I build myself up من خودم را میسازم

And fly around in circles و پرواز ب دور یک دایره

Waitin' as my heart drops منتظر میمانم تا قلبم بریزد

And my back begins to tingle و پشتم شروع ب گزگز کردن میکند

Finally, could this be it بالاخره،ممکن است این باشد

Or should I give up? یا باید تسلیم بشم؟

Or should I just keep chasin' pavements یا باید به تعقیب پیاده روها ادامه وهم

Even if it leads nowhere? حتی اگر ب جایی نرسد

Or would it be a waste یا بیهوده خواهد بود

Even if I knew my place? حتی اگر جای خود را بدانم ؟

Should I leave it there? باید همونجا ولش کنم؟

Should I give up? باید تسلیم بشم؟

Or should I just keep chasin' pavements یا باید به تعقیب پیاده روها ادامه وهم

Even if it leads nowhere? حتی اگر ب جایی نرسد

Should I give up? باید تسلیم بشم؟

Or should I just keep on chasin' pavements یا باید به تعقیب پیاده روها ادامه دهم

Even if it leads nowhere? حتی اگر ب جایی نرسد

متن آهنگ Chasing Pavements از Adele

Or would it be a waste یا بیهوده خواهد بود

Even if I knew my place? حتی اگر جای خود را بدانم ؟

Should I leave it there? باید همونجا ولش کنم؟

Should I give up? باید تسلیم بشم؟

Or should I just keep on chasin' pavements? یا باید به تعقیب پیاده روها ادامه دهمShould I just keep on chasin' pavements? یا باید به تعقیب پیاده روها ادامه دهم

Oh ... او...

Should I give up? باید تسلیم بشم؟

Or should I just keep chasin' pavements یا باید به تعقیب پیاده روها ادامه وهم

Even if it leads nowhere? حتی اگر ب جایی نرسد

Or would it be a waste یا بیهوده خواهد بود

Even if I knew my place? حتی اگر جای خود را بدانم ؟

Should I leave it there? باید همونجا ولش کنم؟

Should I give up? باید تسلیم بشم؟

Or should I just keep chasin' pavements یا باید به تعقیب پیاده روها ادامه وهم

Even if it leads nowhere? حتی اگر ب جایی نرسد

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background