متن آهنگ Gharantineh از 25 Band

آلبوم: Bavar

👁 ٣٨(تامین)

با چشمای خیس از كدوم غم بگم

منى كه صدام غیر قانونیه

صدامو از این فاصله گوش كن

صدایی كه تو خونه زندونیه

منم مادر نسل فردای تو

نباید بزاری قرنطینه شم

صدامو از این فاصله گوش كن

كه با اعتماد تو تهمینه شم

به من تكیه كن من شبیه زنى

كه یك عمره خط میزنى نیستم

یه سیمرغ غمگینمو شك نكن

كه توى قفس دیدنی نیستم

به من تكیه كن تكیه گاه توام

اگه از زمونه دلت خون شده

شریك تو و لحظه های تو ام

شریكی كه از صحنه بیرون شده

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

شریكی كه از صحنه بیرون شده

(اِی دل)

منو واسه این كه نفهمیدمت

واسه اشكا و نخندیدنت

واسه بغضاى شبونت ببخش

واسه تهمتایی كه روونت شدن

منو ببخش به خاطر نه ماه درد

واسه عمرى كه پای من خود خواه رفت

واسه تحقیر تحمیل تهدید

واسه قلبی كه شكست و ترسید

ما رو ببخش به خاطره نابرابری

واسه سو استفاده ها و نابرادرى

واسه نگاهاى نا نجیب آدماى شهر

ما رو ببخش به خاطر باوراى بد

نداشتن آزادى ى حق بر بدن

واسه یك گل یعنى پرپر زدن

متن آهنگ Gharantineh از 25 Band

تو فرشته بودی ما ها آسمان رو دیدم

ولی چشمارو بستیمو بالهاتو چیدیم

(تامین)

تو از هراس گم شدن تو كوچه های شهر من چیزی نمیدونیتو از غرورى كه شكست از دردی كه لبامو بست چیزی نمیدونى

چیزی نمیدونى ، نمیدونى ، چیزی نمیدونى

به من تكیه كن من شبیه زنى كه یك عمره خط میزنى نیستم

یه سیمرغ غمگینمو شك نكن كه توى قفس دیدنی نیستم

از آوازى كه تو گلوم خفه شد بگو بلكه روزى رهاتر بشیم

بشیم

بگو بلكه قفل قفس بشكنه یه روزى دوباره برابر بشیم

منو توی این خونه زندون نكن

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background