متن آهنگ Vay Vay Zara از İbrahim Tatlıses

👁 ١٣Vay Vay Zaracan translate

Anam nenesinden kızı istemiş

Vay Vay Zaracan gidem zaracan translate

Anam nenesinden kızı istemiş

Vay Vay Zaracan gidem zara translate

Araba dolusu aşkın istemiş

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Vay Vay Zaracan gidem zara translate

Nenesi bilmez aşkı sevday

Vay Vay Zaracan gidem zara translate

Bana dar etti koca dünyayı

Vay Vay Zaracan gidem zara translate

متن آهنگ Vay Vay Zara از İbrahim Tatlıses

Kızın nenesi ömür törpüsüVay Vay Zaracan gidem zara translate

Araya koydu sırat köprüsü

Vay Vay Zaracan gidem zara translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background