متن آهنگ Particles از Ólafur Arnalds

👁 ١١Here I am translate

Floating in emerald sea translate

Keep me dancing translate

Keep me as still as can be translate

And I try to keep the balance right translate

And I try but it feels like wasted time translate

But these heavy hands translate

They're pulling me down on my chest translate

Latching on, coloring all of my flesh translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Quietly, you hover over me translate

And I fight but it feels like wasted time translate

Say goodnight translate

I know that I'm swallowed in sea translate

We collide, colors that devour me translate

Just say goodnight translate

I'm already down translate

I cry translate

متن آهنگ Particles از Ólafur Arnalds

Already down translate

Already down translateAnd I cry translate

Already down translate

And I try translate

And I try translate

But it feels like wasted translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background